Vedtægter

Vedtægter for Kreativ Fritid Korsør

§ 1 Foreningens navn

 KREATIV FRITID Korsør med hjemsted i Slagelse Kommune

 

§2. Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

 

§3. Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

 

§4. Virksomhed.

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

 

§5 Medlemmer.

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 30. april og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden med nedenstående punkter.

1.       Valg af dirigent og referent.

2.        Formandens beretning.

3.        Skoleleders beretning

4.        Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.       Valg af bestyrelse

6.       Valg af revisor og revisorsuppleant

7.       Fastsættelse af kontingent

8.       Eventuelt

 

§7. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af Generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende Bestyrelsesmøde. Der er mulighed for at 1 – 2 repræsentanter blandt foreningens lærere samt deltagerne i foreningens aktiviteter kan deltage i møder uden stemmeret.

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

 

 

§8 Ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

§9. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, regnskab og indestående på konto forevises ved alle bestyrelsesmøder.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§12 Nedlæggelse af foreningen.

Stk. 1 Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

§13 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål

 

§14 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Foras styrelse i kraft den 24 marts  2015. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 24 marts 2015.

 Kreativ Fritid Korsør
Højbjergparken 6 A
4220 Korsør

Skoleleder: Sidse Koppel

Telefon: 28471464

Mail: skoleleder@kreativ-fritid-korsoer.dk

CVR: 17217879


Medlem af Fora